FREE SHIPPING WHEN YOU SPEND $35*
Zen Tea ๐Ÿ™๐Ÿฝ
Zen Tea - SkinnyMe Tea
 - 1
Zen Tea - SkinnyMe Tea
 - 3
$15.00

Zen Tea ๐Ÿ™๐Ÿฝ

Our new and improved Zen Tea is a soothing and relaxing herbal infusion to help you to unwind after a long day at the office, or anytime you need to take a break and clear your head. Find your calm with this delicate blend infused with chamomile, lemon balm and passionflower extracts. Enjoy a warm cup of Zen Tea to relax before bedtime or to take your break from your day. A favourite amongst yoga lovers.

30g pack of loose leaf - 14 day supplyย 

Passionflower Herb (55%), Lemon Balm Leaf (25%), Chamomile Flower (20%).

Infuse approx 3g (1 teaspoon) in a cup of near boiling water for 3-5 minutes. Drink 1 cup daily.

*Results may vary from person to person. The SkinnyMe Teatox is not a food substitute. For maximum health benefits, it should be consumed in conjunction with a healthy balanced diet and exercise. To read our full disclaimer please click here.